O DRAUL I GYFLWR GWAEL: ACHOS AC EFFAITH TAI GWAEL (2024)

Am yn rhy hir, mae problemau traul bychan wedi mynd heb eu hatal a’u datrys, gan arwain at broblemau tai […]

POBL HŶN YNG NGHYMRU: TLODI YN Y GAEAF (2023-24)

Hyd yn oed gyda phecynnau cymorth y llywodraeth a gostyngiad yn y cap pris ynni, bydd cleientiaid cyffredin Gofal a […]

Care & Repair Cymru Adroddiad Blynyddol (2022-23)

Mae mwy o alw nag erioed am wasanaethau Gofal a Thrwsio, ac mae cymhlethdod angen a’r ystod problemau hefyd wedi […]

Prosiect 70+ Cymru: Gwersi a ddysgwyd o fynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru (2023)

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi sylw i’r llwyddiannau a’r dysgu sylweddol a gasglwyd gan brosiect 70+ Cymru Care & Repair […]

Cyflwr Tai Pobl Hŷn Yng Nghymru (2023)

Mae pobl hŷn yng Nghymru yn wynebu argyfwng tai.

Ysbyty i Gartref Iachach – Adroddiad Tair Blynedd (2022)

Canlyniadau tair blynedd gyntaf y prosiect Ysbyty i Gartref Iachach, ers iddo fod ar gael drwy Gymru gyfan.

Care & Repair Cymru Adroddiad Blynyddol (2021-22)

Ein adroddiad blynyddol sy’n dangos sut y gwnaethom wella tai a newid bywydau miloedd o bobl hŷn yn ystod y […]

Prosiect Attic – Adroddiad Gwerthuso (2021)

Cwblhawyd gwerthusiad trylwyr o Brosiect Attic gan gwmni ymchwil annibynnol ac mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb o’r prif ganfyddiadau.

Ymdopi’n Well – Tair Blynedd o Wneud Gwahaniaeth (2019)

Uchafbwyntiau tair blynedd gyntaf prosiect Ymdopi’n Well.

Cartrefi Iach ar gyfer Pobl Hŷn (2018-2023)

Cynllun strategol pump blynedd sydd yn amlinellu sut mae Care & Repair yn ceisio gwireddu ei weledigaeth a’i genhadaeth.

Dathlu 25 mlynedd o Care & Repair Cymru (2016)

Dathlu 25 mlynedd o Care & Repair Cymru

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.