Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr neu Fwrdd goruchwylio gan Care & Repair Cymru a phob un o’r 13 Asiantaeth Gofal a Thrwsio, er mwyn sicrhau tryloywder, integriti a llywodraethiant da.

Mae Bwrdd Ymddiriedolwyr Care & Repair Cymru yn cynnwys 11 aelod etholedig o lywodraeth leol, sefydliadau academaidd, mudiadau gwirfoddol, cymdeithasau tai ac aelodau unigol. Penodwyd dau aelod o blith 13 Cadeirydd Byrddau Asiantaethau Gofal a Thrwsio ac mae dwy swydd ymgynghorydd, a swyddi sylwedyddion ar gyfer Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, y Panel Technegol a Choleg Brenhinol Therapyddion Galwedigaethol.

Mae Bwrdd Care & Repair Cymru yn cwrdd o leiaf bedair gwaith y flwyddyn ac yn gyfrifol am reoli materion busnes Care & Repair Cymru, yn cynnwys: gosod polisi, gosod targedau, monitro perfformiad a goruchwylio rheolaeth ariannol a chyfrifoldebau cyfreithiol.

YMUNWCH Â’N BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Dysgwch fwy am ein Bwrdd Ymddiriedolwyr, yr hyn sydd ei angen i fod yn aelod o’r Bwrdd a sut i wneud cais i ymuno.

LAWRLWYTHO PECYN BWRDD

Saz Willey

Cadeirydd

Mae gan Saz radd mewn economeg a bu’n gweithio fel archwilydd cyn symud i Paris. Ar ôl dychwelyd i Gymru, daeth yn wirfoddolwraig brysur, yn ofalwr a bu’n aelod o Sefydliad Siartredig Gweithredwyr Cyfreithiol ers 2001.

Bu gan Saz swyddi strategol a gweithredol yn y sector dim-er-elw a’r sector cyhoeddus mewn cynghori, iechyd, tai, gofal cymdeithasol a llywodraeth leol.

Fel Rheolwr CAB, mae Saz yn meithrin capasiti a gallu i gynnal ac ehangu gwasanaethau sicrwydd ansawdd i gleientiaid a bu’n ymgyrchu i wella polisi ac ymarfer. Yn gyfarwyddwr anweithredol Bwrdd Iechyd Lleol y Fro am chwe mlynedd, bu Saz yn gadeirydd y Pwyllgor Perfformiad a Chynllunio ac yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio. Fel mentor trwyddedig PQASSO, bu Saz yn helpu cyrff trydydd sector i sicrhau eu bod yn cael eu rheoli a’u llywodraethu’n dda.

Yn gyfarwyddwr anweithredol Bwrdd Masnachol Group Pobl ers pum mlynedd, mae Saz yn Is-gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg y Grŵp, yn Ymddiriedolydd Pobl a bu’n flaenorol ar y Bwrdd Gofal a Chymorth.

Yn 2018 cafodd Saz ei phenodi yn Aelod Panel Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, a bu’n Is-gadeirydd ers mis Ionawr 2021. Yn y rôl hon mae’n arwain at gydraddoldeb amrywiaeth a chynhwysiant.

Mae hefyd yn aelod o Gymdeithas Cadeiryddion, Menywod ar Fyrddau, Cymdeithas Fawcett a WEN Cymru ac mae’n gwirfoddoli i elusen ddatblygu Tool Action Cymru.

Clare Strowbridge

Rwy’n gyfreithwraig gyda 29 mlynedd o brofiad (wedi cymhwyso yn 1988) ym meysydd ymgyfreitha masnachol a chleientiaid preifat (ewyllysiau, treth a phrofiannaeth) ac, fel partner ecwiti llawn, wedi rheoli cwmni cyfraith prysur yng nghanol y brifddinas.

Roedd llawer o fy ngwaith yn ymwneud â llunio strategaeth a gweithredu systemau i sicrhau rhagoriaeth mewn rheoli ymarfer (gan ennill achrediad LEXCEL) a chyflwyno gwasanaeth ansawdd uchel i gleientiaid. Bu gennyf nifer o swyddi rheoli, yn cynnwys Partner Rheoli am 22 mlynedd, Rheolwr Cyllid (CFO), partner trin cwynion, Swyddog Cydymffurfiaeth Cyllid a Gweinyddiaeth (COFA) a phartner Adnoddau Dynol yng ngofal staff a hyfforddeion. Roedd gennyf lwyth gwaith llawn o gleientiaid, gan adeiladu’r adran profiannaeth a chynnal achosion ymgyfreitha masnachol cymhleth gyda thîm neilltuol.

Ymddeolais o’r cwmni pan gafodd ei brynu gan y rheolwyr yn 2017 ac nid wyf mwyach yn ymarfer fel cyfreithwraig.

Astudiais y Gyfraith a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caerdydd yn y 1980au a graddio gyda chyd-anrhydedd. Graddiais o Goleg y Gyfraith yn Guildford.

Rwy’n hanner Sbaenes ac yn rhugl mewn Sbaeneg.

Bûm yn byw mewn cymuned fywiog mewn pentref ym Mro Morgannwg am y 25 mlynedd ddiwethaf.

Roedd fy ngŵr a finnau yn brysur iawn yn ein cymuned leol pan oedd ein plant yn tyfu lan, gan redeg pwyllgor Neuadd y Pentref am 5 mlynedd a datblygu ei seilwaith a hybu ei gysylltiadau agos gyda’r gymuned.

Pan oeddwn yn gweithio fel cyfreithwraig, roeddwn yn arwain tîm o ysgrifenwyr ewyllysiau bob mis Tachwedd ar gyfer WillAid, gan godi degau o filoedd o bunnau i nifer o elusennau dros tua 12 mlynedd.

Ers ymddeol o’r cwmni yn 2017 rwyf wedi mwynhau swyddi fel ymddiriedolydd ac aelod o fwrdd dwy elusen, Gofal a Thrwsio a Barod, elusen sy’n delio gyda caethiwed. Rwyf hefyd yn ymddiriedolydd i nifer o ymddiriedolaethau ac yn ysgutor proffesiynol yng nghyswllt stadau cleientiaid a fu farw.

Gwynne Jones

Cynrychiolydd Cadeiryddion Asiantaethau

Bu Gwynne yn gweithio ym maes tai cymdeithasol am 33 mlynedd tan fis Gorffennaf 2020. Mae’n falch i fod yn Gadeirydd Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych a bu ganddo gysylltiadau gyda’r mudiad Gofal a Thrwsio yng Nghymru ers 1996. Mae cael cyfle i fod yn Gynrychiolydd Asiantaeth ar Fwrdd Care & Repair Cymru yn gyfle rhagorol i sicrhau y caiff dull gweithredu strategol sefydliad cenedlaethol a darpariaeth gwasanaethau ar y rheng flaen eu deall a’u datblygu gyda’i gilydd. Mae’n gryf o’r farn fod dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i alluogi pobl hŷn a phobl gydag anableddau i aros yn eu cartrefi eu hunain yn bwysig i’w llesiant.

Mae hefyd yn ymddiriedolydd elusen elusendai yn Rhuthun.

Ar ôl gweithio i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr, ei swydd ddiwethaf oedd Rheolwr Gyfarwyddwr Cartrefi Conwy lle’r oedd ganddo gyfrifoldeb strategol am wasanaethau tenantiaid ac eiddo. Mae’n Gymrawd o’r Sefydliad Tai Siartredig.

Andrew Vye

Is-gadeirydd

Mae Andrew wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi ar draws y Sector Cyhoeddus a’r Trydydd Sector yng Nghymru  am y 20 mlynedd ddiwethaf. Bu gyda Pobl ers ei sefydlu yn 2016 ac fel Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau mae’n arwain y Timau Cartrefi a Chymunedau a Gofal a Chymorth. Mae Andrew yn gyfrifol am waith Pobl yn darparu gwasanaethau landlord i dros 17,000 o bobl a chymunedau yn cynnwys tîm mewnol Crefftwyr Pobl. Mae Gweithrediadau Pobl hefyd yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal a chymorth yn amrywio o gefnogaeth tenantiaid hyd at ofal preswyl.

Fay Satherley

Mae Fay yn weithiwr tai proffesiynol gyda bron 20 myned o brofiad mewn agweddau niferus o bolisi ac ymarfer tai cymdeithasol, yn cynnwys adfywio asedau, casglu incwm a rheoli tenantiaethau. Mae hefyd yn Aelod Siartredig o’r Sefydliad Tai Siartredig.

Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn tlodi a rôl tai mewn lliniaru effaith tlodi ar fywydau pobl ac mae’n gobeithio y gall ei phrofiad a’i hangerdd gefnogi Care & Repair Cymru i gyflawni ei amcanion ar hyn o bryd ac i’r dyfodol.

Rhodri Davies

Mae Rhodri yn weithiwr proffesiynol profiadol mewn codi arian a marchnata, gyda dros 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector elusennau. Mae Rhodri’n gweithio ar hyn o bryd fel Pennaeth Cynhyrchu Incwm, Marchnata a Chyfathrebu Ymchwil Canser Cymru, gan roi arweinyddiaeth strategol a rheoli pob gweithgaredd cynhyrchu incwm, marchnata cyfathrebu a gweithgareddau polisi ar draws y sefydliad. Yn flaenorol bu ganddo swyddi uwch yn Brainwave, St John Cymru, Cymdeithas Alzheimer, Meningitis UK ac Ambiwlans Awyr Cymru.

Mae Rhodri’n gobeithio y gellir gwneud defnydd da o’i brofiad, angerdd ac ymrwymiad i sicrhau y caiff pob person hŷn yng Nghymru gyfle a dewis i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi a chymunedau.

Mae Rhodri’n byw ym Llandaf ac yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Sally Davies

Rwy’n aelod o fwrdd Gofal a Thrwsio Casnewydd ac yn Ymddiriedolydd annibynnol i Care & Repair Cymru.

Roeddwn yn arfer gweithio i adrannau tai Sir Fynwy a Chasnewydd, gan ddarparu cartrefi newydd gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig oedd yn bartneriaid i ni, ac yn arbennig wrth ddarparu tai fforddiadwy ar gyfer pobl dros 55 oed.

Credaf ei bod yn hanfodol fod pobl yn teimlo’n hyderus a diogel yn eu cartrefi eu hunain ar gyfer eu hiechyd a llesiant ac rwy’n falch o waith Gofal a Thrwsio i gyflawni hyn.

Rhodri Owen

Ymunodd Rhodri Owen â Care & Repair Cymru fel Ymddiriedolydd ym mis Hydref 2021.

Mae Rhodri yn Bartner yn Redkite Solicitors ac mae’n arbenigo mewn gwaith ewyllysiau a phrofiant. Mae’n delio gyda gweinyddiaeth ymddiriedolaethau ac ystâd ac mae ganddo hawliau uwch i ymddangos mewn llysoedd uwch. Mae’n Aelod llawn o Gymdeithas Ymarferwyr Ymddiriedolaethau ac Ystâd.

Mae gan Rhodri brofiad yn y sector preifat mewn rheoli busnes a datblygu. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn polisi tai ac yn arbennig ddatblygu strategaethau i gynorthwyo pobl i aros yn eu cartrefi eu hunain cyhyd ag y gallant.

Elizabeth Warwick

Rwyf yn arbenigydd mewn cyfathrebu a bûm yn gweithio ym maes cysylltiadau cyhoeddus am flynyddoedd lawer, gan sefydlu a chyd-reoli ymgynghoriaeth cysylltiadau cyhoeddus yng Nghaerdydd am tua 15 mlynedd, tan 2015.

Rwy’n awr yn cydbwyso gofalu am fy nhad 96 oed sy’n byw gyda ni yng nghartref y teulu gyda gweithio’n llawn-amser yn y sector ynni, gan ganolbwyntio ar ymgysylltu a dirnadaeth a chefnogi defnyddwyr mewn sefyllfaoedd bregus.

Rwy’n hynod falch i fod yn Ymddiriedolydd Care & Repair Cymru a chefnogi’r gwasanaethau sy’n helpu pobl hŷn yng Nghymru i aros yn iach, diogel a hapus yn eu cartrefi eu hunain.

Sylwedyddion

Jim Mckirdle

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Sharon Mainwaring

Sylwedydd Mygedol)

Swyddi Gwag

Panel Technegol AWCHOP

Coleg Brenhinol Therapyddion Galwedigaethol

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.