Mae Hynach Nid Oerach yn wasanaeth Cymru-gyfan sy’n helpu pobl hŷn i gadw eu cartrefi yn gynnes a gostwng eu biliau ynni.

Gallwn ymweld ac asesu eich cartref a rhoi cyngor arbenigol i chi yn rhad ac am ddim. Byddwn hyd yn oed yn ceisio canfod cyllid i chi os ydych angen gwaith trwsio neu waith i wella effeithiolrwydd ynni neu gynhesrwydd eich cartref.

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl sydd:

  • yn byw yng Nghymru
  • dros 60 oed
  • yn berchen eu cartref eu hunain neu yn rhentu’n breifat.

Sut mae Hynach Nid Oerach yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd

Mae prosiect Hynach Nid Oerach yn anelu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy fesurau arbed ynni, cynyddu incwm aelwydydd a chyngor ar ynni. Mae hyn wedyn yn gwella llesiant ac iechyd cyffredinol y rhai sy’n byw yn y cartrefi. Mae’r gwasanaeth hefyd yn helpu i ostwng pwysau ar GIG Cymru.

Mae gan y gwasanaeth 12 Swyddog Ynni Cartref arbenigol sydd rhyngddynt yn darparu gwasanaeth ledled Cymru. Mewn cysylltiad â phartneriaid presennol a gwasanaethau lleol cyfredol, mae’r prosiect yn trin problemau a waethygir gan yr argyfwng costau byw, prisiau ynni uchel a’r pandemig, gan anelu yn y pen draw i wella iechyd a llesiant cyffredinol pobl hŷn yng Nghymru.

Cysylltu

Caiff Hynach Nid Oerach ei lansio yn y Gwanwyn 2024.

I wneud cais am ymweliad gan un o’n Swyddogion Ynni Cartref, cysylltwch â’ch asiantaeth leol Gofal a Thrwsio.

Os oes gennych gwestiynau am y prosiect, cysylltwch os gwelwch yn dda â Becky Ricketts, y Rheolwr Prosiect: becky.ricketts@careandrepair.org.uk

Yr hyn mae gwasanaeth Hynach Nid Oerach yn ei gynnig

  • Asesiad o’ch cartref i wneud yn siŵr ei fod wedi’i insiwleiddio ac yn gynnes.

  • Cyngor ar ffyrdd i arbed ynni yn eich cartref.

  • Sicrhau fod eich system wresogi yn ddiogel ac effeithiol.

  • Helpu i ddatrys problemau lleithder, llwydni a chyddwysiad.

  • Cefnogaeth os ydych yn cael trafferthion gyda’ch biliau ynni.

  • Help i wneud cais am grantiau i’ch helpu i gadw’n gynnes.

GWNEIR YN BOSIBL GAN WALES & WEST UTILITIES

Mae Hynach Nid Oerach yn brosiect newydd i Gymru gyfan a gaiff ei ddarparu gan Gofal a Thrwsio a’i gefnogi gan Wales & West Utilities.

Wales & West Utilities

GWASANAETH A ENILLODD WOBR

Enillodd fersiwn flaenorol Hynach Nid Oerach (70+ Cymru) Wobr Effeithiolrwydd Ynni Cymru 2023.

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.