Adroddiad Newydd: Ysbyty i Gartref Iachach

Mae Gofal a Thrwsio wedi cyhoeddi adroddiad gwerthuso newydd yn tynnu sylw at lwyddiannau prosiect Ysbyty i Gartref Iachach dros y tair blynedd ddiwethaf.

Mae Ysbyty i Gartref Iachach ar gael mewn 17 ysbyty ar draws Cymru ac mae鈥檔 gweithio i sicrhau y gall cleifion gael eu rhyddhau鈥檔 gyflym a dychwelyd i gartref diogel, cynnes a chyfleus.

Dengys yr adroddiad newydd fod y prosiect wedi arbed dros 62,000 o ddyddiau gwely i GIG Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dywedir fod yr ystadegyn anhygoel hwn oherwydd cyflymder a nifer yr addasiadau y gall y gwasanaeth eu cwblhau, gan olygu fod cleifion a atgyfeirir at y prosiect yn aros yn yr ysbyty am chwe diwrnod yn llai ar gyfartaledd. Mae鈥檙 adroddiad hefyd yn rhoi sylw i r么l y gwasanaeth mewn gostwng nifer y cleifion sy鈥檔 gorfod mynd yn 么l i ysbyty. Mae gan gleifion a gafodd eu helpu gan y prosiect 5.7% o gyfle i byddant yn gorfod dychwelyd i ysbyty o gymharu gyda chyfartaledd bwrdd iechyd o tua 12-15%.

Dywedodd Faye Patton, Rheolwr Prosiect Ysbyty i Gartref Iachach 鈥淢ae鈥檙 adroddiad newydd hwn yn dangos r么l hanfodol y prosiect mewn ysbytai yng Nghymru. Mae鈥檔 wych y cafodd dros 10,000 o gleifion eu hatgyfeirio atom yn nhair blynedd cyntaf bod yn brosiect i Gymru gyfan ac mae鈥檔 dangos pwysigrwydd cydweithio a phartneriaeth yn y sector iechyd a pham fod yn rhaid i wasanaethau fel hyn barhau i dderbyn cyllid.鈥

Mae gweithwyr achos Ysbyty i Gartref Iachach yn gweithio鈥檔 uniongyrchol gyda staff ysbyty i ddynodi cleifion h欧n sydd 芒 phroblemau tai a all ohirio eu dychweliad adre. Mae timau Gofal a Thrwsio wedyn yn gweithio gyda chleifion a鈥檜 teuluoedd i gynnal y gwelliannau cartref sydd eu hangen i alluogi cleifion i gael eu rhyddhau鈥檔 gyflym ac yn ddiogel.

Mae Eleri Evans, Pennaeth Nyrsio Ysbyty Gwynedd, yn gweld manteision clir y prosiect:

鈥淵r hyn rydyn ni eisiau yw ychydig bach o adnoddau ychwanegol i gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain, a gallai hynny fod yn rhywbeth mor syml 芒 chanllaw. Mae mor syml 芒 hynny. Yn hanesyddol, byddai鈥檔 rhaid i ni wneud d atgyfeiriad gwaith cymdeithasol. Fe fyddai鈥檔 rhaid i ni aros i weithiwr cymdeithasol gael ei ddyrannu. Felly o鈥檔 safbwynt ni, mae Ysbyty i Gartref Iachach yn werthfawr tu hwnt.鈥

Dywedodd Tracy Daniel, Arweinydd T卯m Orthopaedeg ysbyty Tywysoges Cymru:

鈥淢ae safon rhyddhau yn llawer gwell ers i ni gael Gofal a Thrwsio oherwydd fod llawer mwy o wiriadau nag y byddem wedi eu gwneud a gweithredu arnynt o鈥檙 blaen. Os oes gennych bobl gyda phethau fel problemau ar y frest sy鈥檔 byw mewn cartref llaith, gall hynny gael ei newid nawr, gan olygu nad ydynt yn gorfod mynd yn 么l i ysbyty yn y dyfodol oherwydd cyflwr y t欧. Felly mae鈥檔 sgil-effaith ataliol鈥.

Mae鈥檙 gwasanaeth yn gwella llif cleifion ac yn gostwng nifer yr achosion sy鈥檔 gorfod mynd yn 么l i ysbyty. Amcangyfrifir fod hynny鈥檔 arbed 25,000 o ddyddiau gwely bob blwyddyn i鈥檙 GIG yng Nghymru.

H2HH Evaluation Report 2022 (Cym)

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.