Am yn rhy hir, mae problemau traul bychan wedi mynd heb eu hatal a’u datrys, gan arwain at broblemau tai mewn cyflwr gwael mawr sy’n niweidio iechyd a llesiant pobl hŷn fregus.

Ynghyd â llai o gontractwyr, codiadau prisiau oherwydd chwyddiant am ddeunyddiau a llai o gyfleoedd ariannu, mae’r dewisiadau i berchenogion tai ar incwm isel i gael cymorth yn mynd yn brin.

Mae Gofal a Thrwsio yn gweithio bob dydd i gefnogi pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi anaddas, anniogel sydd mewn cyflwr gwael. Gan ddefnyddio ein data ein hunain rydym wedi rhoi canfyddiadau am dai mewn cyflwr gwael mewn adroddiad newydd.

Ein canfyddiadau allweddol:

  • Mae’r nifer o gleientiaid sy’n dod at Gofal a Thrwsio am gymorth wedi cynyddu o flwyddyn i flwyddyn:
    • Yn 2018-19 fe wnaethom roi cymorth i 26,733 o bobl hŷn.
    • Dengys ein hystadegau mwyaf diweddar am 2022-23, bod hyn wedi cynyddu i 62,607 o bobl.
  • Mewn un flwyddyn rydym wedi gweld cynnydd o 130% mewn gwaith a ariannwyd yn elusennol i wella cyflwr tai.
  • Bu’n rhaid i Asiantaethau Gofal a Thrwsio ychwanegu ‘Lleihau treiddiad dŵr, tamprwydd a llwydni’ fel canlyniad prif gam ymyrryd penodol, gan ein bod yn gweld cynnydd mewn galwadau gan bobl hŷn ar gyfer y math yma o broblem.
DARLLENWCH YR ADRODDIAD

Ein Hargymhellion Allweddol: Grant Rhwyd Diogelwch

Bydd grant rhwyd diogelwch i gywiro cyflwr gwael peryglus yng nghartrefi Cymru yn gadael i bobl hŷn fyw’n ddiogel ac annibynnol yn eu cartref.

Bydd tai gwael yn effeithio ar iechyd a llesiant unrhyw un, ac mae pobl hŷn yng Nghymru mewn risg neilltuol. Bydd ymdrin â chartrefi gwael a buddsoddi mewn cynnal a chadw a thrwsio yn lleihau’r pwysau ar wasanaethau gofal iechyd trwy sicrhau bod peryglon i iechyd fel codymau a chartrefi oer yn cael eu datrys cyn iddyn nhw achosi anaf neu salwch.

Bydd rhwyd diogelwch i ddatrys problemau fel to yn gollwng, ffenestri drafftiog, a thrawstiau lloriau sy’n pydru yn golygu y gall cartrefi gael addasiadau hanfodol a chael mynediad at gynlluniau effeithlonrwydd ynni i wella iechyd a llesiant yn y cartref, a gwneud tai Cymru yn addas i’w phoblogaeth sy’n heneiddio a chenedlaethau’r dyfodol.

Bydd Taclo Traul yn Arwain at Well Canlyniadau Iechyd a Llesiant

 

Mae gwasanaethau Gofal a Thrwsio yn hanfodol i ddiogelwch pobl hŷn yng Nghymru

Mae’r mudiad Gofal a Thrwsio yn gweithio’n ddiflino ar draws Cymru i gefnogi aelwydydd hŷn bregus, gan eu helpu i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch. Mae cymhlethdod yr angen a chyfaint y galw am ein gwasanaethau ar y man uchaf erioed ac mae pobl hŷn yng Nghymru yn dibynnu ar yr help yr ydym yn ei roi.

Wrth i ni weld nifer gynyddol o bobl hŷn yn byw mewn cartrefi mewn cyflwr gwael, gan ddefnyddio dulliau peryglus i drwsio eu cartrefi neu i gadw’n gynnes, ac yn gorfod mynd i’r ysbyty oherwydd codymau neu salwch wedi eu hachosi gan effeithiau tai gwael a chyflwr gwael, mae ein gwasanaeth yn fwy hanfodol nag erioed. Rydym yn cynnig achubiaeth i aelwydydd bregus sydd â nifer gyfyngedig o gyfleoedd i wella eu sefyllfa.

Cysylltwch â thîm polisi Care & Repair Cymru i gael gwybod sut y gallwch ein cefnogi.

Becky Ricketts, Swyddog Polisi ac Ymchwil: becky.ricketts@careandrepair.org.uk

 

YMHOLIADAU’R CYFRYNGAU:
Ar gyfer holl ymholiadau’r cyfryngau, cysylltwch â Jack Bentley: jack.bentley@careandrepair.org.uk | 07818 554 385

DARLLENWCH YR ADRODDIAD

Ein Hadroddiadau Eraill

POBL HŶN YNG NGHYMRU: TLODI YN Y GAEAF

Mae ein hadroddiad newydd yn amlygu’r heriau difrifol a wynebir gan bobl hŷn yng Nghymru yn ystod y gaeaf, ac sy’n parhau o flwyddyn i flwyddyn.

DARLLENWCH NAWR

CYFLWR TAI POBL HŶN YNG NGHYMRU

Cyhoeddodd Gofal a Thrwsio ei adroddiad ar Gyflwr Tai Pobl Hŷn yng Nghymru, gan amlygu’r cynnydd mewn tai mewn cyflwr gwael yng Nghymru a’r heriau y mae pobl hŷn yn eu hwynebu i wella cyflwr eu cartrefi.

DARLLENWCH NAWR

Cofrestru i gael ein Newyddion

Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.