Cael Help mewn Tri Cham Syml

Cysylltu gyda ni i drafod eich anghenion.

Byddwn wedyn yn trefnu eich Gwiriad Cartref Iach am ddim.

Gyda’n gilydd, byddwn yn penderfynu pa waith sydd orau i chi.

Mae Gofal a Thrwsio Casnewydd, a letyir gan Grŵp Pobl, yn wasanaeth sydd ar gael i berchenogion tai neu denantiaid sector preifat, dros 60 oed, sy’n byw yng Nghasnewydd.

Cyswllt Gofal a Thrwsio Casnewydd

Llenwch y ffurflen a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag sydd modd.  Amdanom ni

  Rydym yn darparu cyngor ac atebion ymarferol amrywiol i helpu gyda gwelliannau tai, gwaith atgyweiriadau neu addasiadau i dai pobl hŷn neu anabl. Ein nod yw sicrhau fod cartref y cleient yn ddiogel, twym a chyfforddus i fyw ynddo’n annibynnol.

  Achrediadau

  Mae gennym achrediad AQS

  Y Safon Ansawdd Cyngor (AQS) yw’r nod ansawdd ar gyfer sefydliadau sy’n rhoi cyngor i’r cyhoedd ar faterion lles cymdeithasol. 


  Ein Partneriaid

  Cyngor Sir Casnewydd

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

  Tân ac Achub De Cymru

  Grŵp Pobl

  Cofrestru i gael ein Newyddion

  Os hoffech glywed mwy am y gwaith a wnawn i wella cartrefi a newid bywydau, cofrestrwch yma.